ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ. Информація про річні загальні збори.

 
 

ДО ВІДОМА АКЦІОНЕРІВ. Информація про річні загальні збори.
Приватне акціонерне товариство “Ракурс”

(Місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна 14 корпус А)

22 березня 2013 року о 14 год.00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Леніна 14, корпус А, в приміщенні дирекції.

Реєстрація учасників – з 13-00 до 13-45 год.

 

Порядок денний:

1. Затвердження рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження звіту наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2012 рік.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

9. Обрання членів наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії;

12. Обрання Ревізора.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором;

14. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення

 

Основні Фінансово-економічні показники (тис.грн.)

Найменування показника

період  (тис.грн)

звітний

попередній

Усього активів  

459,4

469,8

Основні засоби  

1238,0

1227,0

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

10,1

29,2

Сумарна дебіторська заборгованість  

2,9

21,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 

27,4

6,6

Нерозподілений прибуток 

-39,3

-23,7

Власний капітал 

465,9

450.3

Статутний капітал 

130,6

130,6

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

0,5

4,9

Чистий прибуток (збиток) 

-15,8

-8,7

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

13062

13062

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

8

10

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 18  березня 2013 року.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 51400, Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул.Леніна 14 корпус А, кабінет директора. Відповідальний – Муха Юрій Володимирович, тел. (05632) 6-35-07.

 Обновлен 19 фев 2013. Создан 29 янв 2013  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником